لیست دوره ها
ترم تاریخ شروع عنوان دورهتعداد جلسات ساعتمدرس کد دوره شهریه (تومان)
مدرسه مادري - پاييز1400/07/17مديريت روابط خواهر و برادر (فرزند دوم)عمومي -روزهاي شنبه - 4 جلسه09:40ساينا خامنه11011104116000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/17زبان زندگي (مهارت زندگي ويژه کودکان 7 تا10 سال)تخصصي -روزهاي شنبه - 4 جلسه16:40زهرا رسولي12052504148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/17والد مقتدر کودک توانمندتخصصي -روزهاي شنبه - 4 جلسه17:40ميثم لساني14061704148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18تولد تا دوسالگيعمومي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه10:40زهرا رسولي12022404116000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18رشد و هوش کودکتخصصي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه15:40فاطمه قديري13143404148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18دو تا چهار سالگيعمومي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه16:40فاطمه قديري13151904116000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18زبان زندگي (مهارت زندگي ويژه کودکان 4 تا7 سال)تخصصي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه17:40زهرا رسولي12152804148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18تکنيکها و مهارتهاي ايجاد و تقويت عزَت نفس کودکانتخصصي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه17:40زهره مسيبي16162204148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/18مهارتهاي زندگي والدينتخصصي -روزهاي يکشنبه - 4 جلسه18:40زهره مسيبي16171404148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19تقويت حواس و ماساژعمومي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه10:40زهرا رسولي12222604116000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19فرزندپروري با کفايتتخصصي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه15:40فاطمه قديري13241504148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19سواد مالي (2جلسه والدين - دوجلسه کودک 4تا7)تخصصي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه15:40ساينا خامنه11243504148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19هويت يابي و تربيت جنسيتخصصي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه16:40فاطمه قديري13251604148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19چهار کتاب چهار مهارت (کودکان 7 تا 9 سال)تخصصي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه16:40ساينا خامنه11243504148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/19مهارتهاي زندگي والدينتخصصي -روزهاي دوشنبه - 4 جلسه18:40فاطمه قديري13271404148000
مدرسه مادري - پاييز1400/07/22مهارتهاي انگيزش و درمان اهمال کاري کودکانتخصصي -روزهاي پنج شنبه - 4 جلسه09:40فاطمه اکرميان15512704148000